Website

Tectons streeft ernaar haar website www.tectons.nl zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De
website is voortdurend in ontwikkeling. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de
samenstelling van de website besteden kan het voorkomen dat de informatie die wordt gepubliceerd
onvolledig of onjuist is.

Bij vragen, opmerkingen of aanmerkingen op de inhoud van deze website kunt u via info@tectons.nl
contact met ons opnemen. Indien u meent dat de website niet volledig is of fouten bevat dan horen
wij dit graag van u. De informatie op deze website wordt (vrijwel) dagelijks aangevuld en eventuele
wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden
doorgevoerd.

Tectons kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel
waarvoor u de informatie door u wordt geraadpleegd. Tectons sluit alle aansprakelijkheid uit voor
enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt
met het gebruik van www.tectons.nl of de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.
Dit geldt ook voor indirecte of directe schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die
door middel van deze website is verkregen.

E-mail

De verstrekte informatie in de e-mailberichten van Tectons zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of
verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Wanneer u een e-mailbericht van
Tectons abusievelijk ontvangt, gelieve onmiddellijk contact op te nemen met de afzender per kerend
e-mailbericht. Wij verzoeken u tevens dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan niet
openbaar te maken. Tectons aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel
ontijdig overbrengen van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, nog voor door daarbij
overgebrachte virussen.